Organizacje

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Rzeszowie w składzie: Aleksandra Obacz (przewodnicząca), Mateusz Machowski (zastępca), Gabriela Sitek (skarbnik). Swoją działalność prowadzi pod hasłem: “Samorząd Uczniowski szkołą samorządności” i dąży do tego, aby Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 był “szkołą przyjazną człowiekowi (uczniom, rodzicom, nauczycielom)”. Samorząd Uczniowski patronuje wielu imprezom szkolnym i pozaszkolnym.

Główne zadania, jakie realizują członkowie Samorządu Uczniowskiego to: tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie zdania; angażowanie wszystkich uczniów do czynnego udziału w życiu szkoły; rozwijanie i kształtowanie nawyków gospodarności oraz umiejętności zespołowego działania; rozwijanie demokratycznych form życia zbiorowego; rozwój zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i turystyczno-krajoznawczych; tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych; tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami; podtrzymywanie tradycji i obrzędowości w szkole; organizowanie czasu wolnego; włączanie rodziców w sprawy szkoły; dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię szkoły. Dobrze wypełniający swoje zadania samorząd wpływa w istotny sposób na funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 i integruje całą społeczność szkolną wraz z rodzicami.

Gazetka Szkolna "Pinezka"

Gazetka szkolna istnieje od 2004 r. i w całości tworzona jest przez uczniów starszych klas szkoły podstawowej. Początkowo nosiła tytuł “Plusik”. Z czasem nazwa gazetki została zmieniona na “Kaktus”, a obecna nazwa to “Pinezka”. W gazetce sporo miejsca zajmują tematy dotyczące życia szkoły, wywiady z nauczycielami i uczniami, a także sukcesy uczniów. Od roku szkolnego 2019/2020 redaktorem naczelnym “Pinezki” jest Mateusz Machowski, a jego zastępcą Tomasz Woźnicki.

Gazetka szkolna stwarza uczniom szerokie możliwości wypowiedzi. Praca w redakcji zachęca ich do realizacji ciekawych pomysłów dziennikarskich. Młodzież nie tylko rozwija swoje zainteresowania, ale także kompetencje językowe, informatyczne, wzbogaca wiedzę na temat współczesnego świata. Jest drogą, dzięki której młodzi ludzie łatwiej rozumieją zjawiska polityczno-ekonomiczne i rolę jednostki w życiu społecznym. Uczą się współpracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, stają się bardziej otwarci i komunikatywni. Umiejętności te są bardzo przydatne na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego i informatyki. Działalność koła dziennikarskiego, którego owocem funkcjonowania jest wydawanie szkolnej gazetki uczy także samodzielności i kreatywności. Daje nauczycielowi możliwość lepszego poznania uczniów, kształtowania ich charakterów, a więc oddziaływania wychowawczego. 

Szkolne koło PTTK

Organizacja ta skupia się na promowaniu zdrowego stylu życia poprzez udział w licznych rajdach pieszych i wycieczkach. Dzięki przynależności do koła PTTK uczniowie mają możliwość poznać najpiękniejsze zakątki regionu i całego kraju. Uczą się jak zachowywać się na szlakach turystycznych, w parkach narodowych, rezerwatach przyrody i innych szczególnych miejscach. Zyskują wiedzę ogólną i praktyczną, przydatną w życiu codziennym, uczą się samodzielności, odpowiedzialności i zdyscyplinowania.

Celem działalności szkolnego koła PTTK jest budzenie w uczniach pasji krajoznawczo – turystycznych oraz postawy szacunku dla otaczającej przyrody. Uczestnictwo w różnych formach turystyki zorganizowanej umacnia poczucie przynależności do regionu, budzi zainteresowanie jego historią i dorobkiem kulturowym. Członkowie PTTK uczestnicząc w rajdach nabywają umiejętność orientacji w terenie przy pomocy mapy i kompasu. Przynależność do koła turystycznego to również możliwość i doskonały sposób spędzania wolnego czasu poprzez aktywny wypoczynek. Uczniowie uczą się zachowań sprzyjających ochronie środowiska naturalnego. Uczestnicząc w rajdach uczniowie mogą zdobywać odznaki turystyki kwalifikowanej takie jak GOT, OTP, INO i wiele innych.

Klub Absolwenta

Klub Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 7 w Rzeszowie istnieje od 28 czerwca 2012 r. Celem jego działalności jest integracja uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową, monitorowanie ich kariery edukacyjnej i zawodowej, podtrzymywanie związków ze szkołą, wymiana doświadczeń, promocja i popularyzacja osiągnięć absolwentów oraz wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu dobro szkoły i lokalnej społeczności. O członkostwo w Klubie Absolwenta może ubiegać się każdy uczeń, który ukończył Szkołę Podstawową nr 7 w Rzeszowie. 

Zadania Klubu Absolwenta to m.in. organizowanie spotkań z absolwentami, w tym pomoc w organizacji zjazdów klasowych;  gromadzenie danych nt. absolwentów do celów zgodnych z regulaminem Klubu Absolwenta; informowanie Absolwentów o spotkaniach, imprezach otwartych i wydarzeniach związanych z działalnością szkoły podstawowej oraz wspieranie jej w organizowaniu imprez, zawodów sportowych, dni otwartych itp. Udział w tej organizacji ma charakter dobrowolny, jawny i bezpłatny.