Świetlica

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Stwarza warunki do wypoczynku, relaksu, odrobienia prac domowych i zjedzenia posiłku.

Zajęcia świetlicowe organizowane są w dni nauki szkolnej. Wyposażenie sali przystosowane jest do charakteru prowadzonych w niej zajęć. Praca wychowawczo-dydaktyczna odbywa się według planu pracy świetlicy z podziałem na tematy miesięcznie i zgodnie z rocznym planem pracy szkoły. Dotyczą one zarówno najbliższego otoczenia dziecka jak i obejmują wiadomości o Polsce, jej miejscu w Europie oraz nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń.

W naszej świetlicy prowadzone są następujące zajęcia:

– rozwijające umiejętności manualne – zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie itp.
– zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dziecka – czytanie książek, bajek, baśni, opowiadań, wierszy, oglądanie programów i filmów edukacyjnych dla dzieci, krzyżówki, zagadki, rebusy, gry dydaktyczne i edukacyjne, zabawy tematyczne, rozmowy i pogadanki z dziećmi;
– zajęcia muzyczno-taneczne, zabawy ruchowe przy muzyce;
– gry i zabawy sportowe – szachy, tenis stołowy, zabawy z piłką, hula hop, zabawy na boisku szkolnym, konkurencje indywidualne i zespołowe;
– zajęcia relaksujące – relaks przy muzyce, dowolne zabawy dzieci, oglądanie bajek, spacery.

Świetlica szkolna oferuje uczniom pomoc w nauce, w odrabianiu zadań domowych, rozwija zainteresowania i zamiłowania dzieci oraz wspiera działalność poznawczą i artystyczną.

Nr telefonu do świetlicy: (0-17) 7483853

Poniżej przydatne linki:

Karta zgłoszenia
Regulamin świetlicy szkolnej
Deklaracja przyprowadzania i odbioru dziecka ze świetlicy
Upoważnienie do jednorazowego odbioru dziecka ze świetlicy
Zgoda na samodzielny powrót dziecka